Voorwaarden HQ Medical Travel

 

Definitie
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “HQ Medical Travel” verstaan: HQ Medical Travel, gevestigd te 
Spuistraat 249/3 , Amsterdam. Verder wordt onder ‘opdracht’ verstaan: advies, boekingen, reizen, medische reizen, medische vakanties, contracten met ziekenhuizen en contracten met klinieken. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot het uitvoeren van de opdracht door HQ Medical Travel wordt afgesloten.


Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen HQ Medical Travel en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij HQ Medical Travel met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.


Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van HQ Medical Travel zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien HQ Medical Travel vóór de opgaaf de volledige opdracht nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van HQ Medical Travel of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door HQ Medical Travel van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 HQ Medical Travel mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan HQ Medical Travel heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan HQ Medical Travel zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van HQ Medical Travel binden HQ Medical Travel pas nadat HQ Medical Travel deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien HQ Medical Travel er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is HQ Medical Travel gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.


Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is HQ Medical Travel gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. HQ Medical Travel stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien HQ Medical Travel voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan HQ Medical Travel de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.


Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
4.1 HQ Medical Travel is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door HQ Medical Travel uit te voeren opdracht.
4.2 HQ Medical Travel zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. HQ Medical Travel zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. HQ Medical Travel is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien HQ Medical Travel aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft HQ Medical Travel het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van HQ Medical Travel voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. HQ Medical Travel zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. HQ Medical Travel is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien HQ Medical Travel aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de uit te voeren opdracht te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van HQ Medical Travel te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra HQ Medical Travel constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is HQ Medical Travel gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding door HQ Medical Travel van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. HQ Medical Travel is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door HQ Medical Travel is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door HQ Medical Travel mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met HQ Medical Travel verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.


Artikel 6 - Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij HQ Medical Travel geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. HQ Medical Travel kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
6.2 De prijs die HQ Medical Travel voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 HQ Medical Travel is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die HQ Medical Travel tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan HQ Medical Travel bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door HQ Medical Travel schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,-- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,-- per declaratie.


Artikel 7 - Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan HQ Medical Travel kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde oplossingen in twijfel trekt en HQ Medical Travel om commentaar vraagt en indien HQ Medical Travel vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is HQ Medical Travel gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien HQ Medical Travel zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door HQ Medical Travel van enig gedeelte van de opdracht op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat HQ Medical Travel erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is HQ Medical Travel gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien HQ Medical Travel redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 HQ Medical Travel is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan HQ Medical Travel toerekenbare tekortkoming. HQ Medical Travel is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van HQ Medical Travel is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van HQ Medical Travel is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 45.000,-- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3 Dubbelzinnigheid van de opdracht ontheft HQ Medical Travel van iedere aansprakelijkheid.
8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een opdracht of de door HQ Medical Travel geleverde dienst of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5 HQ Medical Travel is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. HQ Medical Travel is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door HQ Medical Travel geleverde bestanden of informatiedragers.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart HQ Medical Travel tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8.7 De opdrachtgever vrijwaart HQ Medical Travel tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

8.8 HQ Medical Travel is slechts een tussenpersoon/tussenbedrijf tussen consumenten en de verschillende ziekenhuizen en klinieken. HQ Medical Travel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de geleverde diensten of aansprakelijkheden of gebreken van de klinieken en ziekenhuizen.


Artikel 9 - Ontbinding en overmacht
9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is HQ Medical Travel, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. HQ Medical Travel kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien HQ Medical Travel door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft HQ Medical Travel, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop HQ Medical Travel geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien HQ Medical Travel ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.


Artikel 10 - Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door HQ Medical Travel vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens HQ Medical Travel met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.


Artikel 11 - Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en HQ Medical Travel is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

Klinieken waarmee wij werken
 • Medical Park
  Medical Park
 • Memorial Hospital
  Memorial Hospital
 • Medicana International
  Medicana International
 • World Eye Hospital
  World Eye Hospital
 • Florence Nightingale
  Florence Nightingale
 • Anadolu Medical Center
  Anadolu Medical Center
Laat u bellen door ons
Voor meer informatie over onze diensten kunt u zich laten bellen door ons.
Verstuur